Ets a: Portada > Ajuntament


  • Modificació Puntual del POUM - Sector PMU-1


    El Ple de l’Ajuntament de Corbera d’Ebre en sessió celebrada el dia 15 de desembre va prendre entre altres el següent acord:

    1.- Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM de Corbera d’Ebre sector PMU – 1.

    2.- Sotmetre aquest acord de modificació a informació pública pel termini d´un mes, mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Provincia i un dels diaris de major circulació als efectes de que qualsevol interessat pugui presentar les al·legacions que consideri convenients.


    Més


  1. 1

Amb el suport de:

Corbera d'Ebre , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?